Prime - Thinh vuong la Prime       Thịnh vượng là Prime

Một số thay đổi trong hệ thống E-mail mới của tập đoàn Prime
 1. Thay đổi địa chỉ e-mail:
  Tồn tại song song 2 dạng địa chỉ username@primegroup.com.vnusername@prime.vn.
  Ví dụ: Nhân viên Trần Văn Hoàng có địa chỉ email cũ là hoangtv@primegroup.com.vn, trong hệ thống mới sẽ có 02 địa chỉ là hoangtv@primegroup.com.vnhoangtv@prime.vn.
  • Hệ thống có thể nhận e-mail từ cả hai địa chỉ username@primegroup.com.vnusername@prime.vn
  • Hệ thống sẽ sử dụng địa chỉ dạng username@prime.vn để gửi e-mail đi. Người nhận được sẽ thấy địa chỉ username@prime.vn mà không thấy được địa chỉ username@primegroup.com.vn.
 2. Thay đổi về chính sách mật khẩu:
  • Với hệ thống cũ, mật khẩu chỉ cần đạt độ dài không nhỏ hơn 6 ký tự mà không quy định độ phức tạp.
   Ví dụ: Mật khẩu 123456 hoặc aaaaaa là mật khẩu được chấp nhận trong hệ thống cũ
  • Với hệ thống mới, mật khẩu phải đảm bảo độ dài không nhỏ hơn 6 ký tự và độ phức tạp cần thiết. Độ phức tạp của mật khẩu trong hệ thống mới phải đảm bảo không trùng của tên người dùng và thoả mãn 3 trong 4 điều kiện sau:
   • Mật khẩu có ký tự dạng chữ hoa (gồm các ký tự từ A đến Z)
   • Mật khẩu có ký tự dạng chữ thường (gồm các ký tự từ a đến z)
   • Mật khẩu có ký tự số (gồm các ký tự từ 0 đến 9)
   • Mật khẩu có ký tự đặc biệt (gồm các ký tự ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) : ; { } [ ] < > ? / \)
   Ví dụ:
   • Các mật khẩu không phù hợp: hoangtv, Hoang123, HoangTV@123, abcde, 123456, 123&456, ...
   • Các mật khẩu phù hợp: 123@abc, Prime@pass, Prime@123, pass@prime123, ...
 3. Thay đổi giao thức sử dụng:
  • Hệ thống cũ sử dụng các giao thức: POP3, IMAP, MAPI (MS Exchange), Web Access (OWA) để nhận và SMTP để gửi
  • Hệ thống mới sử dụng các giao thức: MAPI (MS Exchange), Web Access (OWA) để nhận và SMTP để gửi
 4. Thay đổi ứng dụng e-mail:
 5. Thay đổi địa chỉ truy cập e-mail qua web:

Prime Group ICT Department